NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0023448467254639
 
Naslov:Sustav za potporu odlučivanju u uvjetima neodređenosti u protuminskom djelovanju utemeljen metodama daljinskih istraživanja : doktorska disertacija / Andrija Krtalić
Ostali naslovi:Decision support system in conditions of uncertainty in the mine action based on remote sensing methods
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Geodezija
Predmet:sustav za potporu odlučivanju, karta opasnosti, karta uvjerljivosti
Voditelj(i):Bajić, Milan
Datum objave: 2011
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:184 str. ; application/pdf
Sažetak (hr):
Glavni cilj i doprinos ovog rada je uvođenje novih rješenja u sustav za potporu odlučivanju u uvjetima neodređenosti koji je proizašao iz projekta Space and airborne mined area reduction tools (SMART) financiranog od strane Europske komisije. Težište rada je postavljeno na jake indikatore minske prisutnosti na sceni koji do sada nisu analizirani i definirani na ovaj način. Motivacija i glavni doprinos rada je predstavljeni način računanja težina jakih indikatora minske prisutnosti na sceni za izradu tematskog prikaza (karta opasnosti) koji prikazuje razinu opasnosti oko indikatora minske prisutnosti na sceni. Ovaj rad uvodi kartu opasnosti koja pokazuje i uvjerljivost tvrdnji o razini opasnosti. Također je predstavljena i karta uvjerljivosti tvrdnji o razini opasnosti na površini zona opasnosti oko jakih indikatora minske prisutnosti prikazanih na karti opasnosti. Za ovu svrhu korišteni su analitičko hijerarhijski procesi i metode neizrazitih skupova (fuzzy logic). Rad je u cjelosti posvećen smanjenju neizrazitosti u skupu svih dostupnih informacija o jakim indikatorima minske prisutnosti kako bi se donositelju odluke omogućio uvid u sve poznate aspekte problema. Jaki indikatori minske prisutnosti na sceni (rov, prometnica, ukopani zakloni, bunker, suhozid, kameni nasip, most, gaz) interaktivno su istaknuti pomoću segmentacije slike i značajki pojedinog segmenta čime se zamjenjuje subjektivno isticanje indikatora. Jaki indikatori minske prisutnosti na sceni su analizirani metodama faktorske i klasterske analize, i definirani preko značajki općih oblika (duljina/širina, asimetrija, gustoća, indeks oblika, indeks granice, kompaktnost, oblost, prilagođena elipsa, prilagođeni pravokutnik, poluosi najmanje obuhvaćajuće elipse, poluosi najveće okružujuće elipse). I u statističku analizu informacija iz minskih zapisnika (jednog od najvažnijih jakih indikatora minske prisutnosti na sceni) uvode se faktorska i klasterska analiza koje daju objektivne mjere skupa informacija i usporedbu s procjenama eksperta za način miniranja.
Sažetak (en):
The main goal and contribution of this thesis is the introduction of new solutions to the decision support system in the conditions of uncertainty arising from the project Space and airborne mined area reduction tools (SMART) financed by the European Union. The focus of the thesis is directed towards strong indicators of mine presence on the scene that have not yet been analysed and defined in this way. The motivation and the main contribution of the thesis is to present the method of calculating the weights of strong indicators of mine presence on the scene needed to produce a thematic map (danger maps) presenting the level of danger connected with the strong indicators of mine presence on the scene. This work introduces the danger map that also shows how persuasive the claims about danger level are. It also presents the claim persuasiveness referring to danger level on the surface of danger zones around the strong indicators of mine presence presented on the map (confidence map). For this purpose there were analytical and hierarchy processes and fuzzy logic methods used. The work is dedicated completely to the indistinction of the set of all available information about the strong indicators of mine presence in order to make it possible for those who make decision to have insight in all known problem aspects. Strong indicators of mine presence on the scene (trench, buried shelters, bunkers, dry wall, stone embankment, bridge, gauge) are interactively pointed out by means of image segmentation and of the characteristics of individual segments, which replaces a subjective ascertaining of indicators. The strong indicators of mine presence on the scene have been analysed by the methods of factor and cluster analyses, and defined by means of features of generic shape (length/width, asymmetry, density, shape index, compactness, roundness, appropriate ellipse, appropriate rectangle, the radius of the smallest enclosing ellipse, the radius of the largest enclosing ellipse). Factor and cluster analyses yielding the objective measures of the information set and the comparison with the expert's estimation referring to the method of mining are introduced into the statistical analysis of information from minefield records (one of the most important indicators of mine presence on the scene).
Brzi preglednik: ?vdoc=8819&page=1
big_sql: 0.0013611316680908 | sql_other: 0.0055501461029053