NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0022110939025879
 
Naslov:Utjecaj algoritama za uklanjanje depresija na depresija na pouzdanost digitalnog modela reljefa : doktorski rad / Sanja Šamanović
Ostali naslovi:The influence of algorithms for pit removal on the reliability of a digital elevation model : doctoral thesis
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Geodezija
Predmet:digitalni model reljefa (DMR), digitalni model visina (DMV), korelacije, Depresija, uklanjanje depresija, metoda prokopavanja, metoda popunjavanja
Voditelj(i):Medak, Damir
Datum objave: 2014
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:246 str. ; application/pdf
Sažetak (hr):
Digitalni model reljefa (DMR) osnova je svih geomorfometrijskih i hidroloških analiza. Iako termin DMR u Hrvatskoj obuhvaća izvorni i izvedeni DMR, u disertaciji je obzirom na pravilnu rastersku strukturu visina pohranjenih u izvedenom DMR-u za taj model korišten naziv digitalni model visina (DMV). Kako su podaci za DMV prikupljani metodom interpolacije podataka izvornog DMR-a i metodom slikovne korelacije fotogrametrijskih snimki, u dvije rezolucije (5x5 metara i 25x25 metara) dana je preporuka za upotrebu prihvatljivije metode za tri test područja Republike Hrvatske. Preduvjet za hidrološke analize je DMV sa uklonjenim depresijama koje onemogućuju pravilno izvršenje algoritama. U disertaciji su istražene dvije osnovne metode uklanjanja depresija, metoda prokopavanja i metoda popunjavanja, te je dana preporuka uporabe prihvatljivije metode ovisno o geomorfometriji izabranih područja. Ovakva preporuka će poslužiti kao osnova za kreiranje DMV-a bez depresija uz minimalne geomorfometrijske promjene, te omogućujući suradnju geodezije, kao struke najkompetentnije za izradu DMV-a, i daljnjih korisnika digitalnih modela visina.
Sažetak (en):
The digital terrain model (DTM) is the base of all the geomorphometric and hydrologic analyses. Although the term DTM comprises the original and derived DTM in Croatia, the term digital elevation model (DEM) was used in dissertation, concerning the regular raster data structure of elevations stored in the derived DTM. As the data for DEM were collected by the method of data interpolation of the original DTM and by the method of image correlation of the photogrammetric images in two resolutions (5x5 m and 25x25 m), the suggestion was given to use the acceptable method for three test areas of the Republic of Croatia. The precondition for the hydrologic analysis is DEM with the removed pits which make the regular executions of algorithms impossible. Two basic methods of pit removal were investigated in the dissertation: the carving method and the filling method. The suggestion for the usage of the acceptable method in dependence on the geomorphometry of the chosen areas was also given. Such suggestion will be the base for creating the DEM without depressions but with minimal geomorphometric changes. The researches and recommendations enabling the cooperation of geodesy, as the profession most qualified for DEM creating, and the further users of digital elevation model.
Brzi preglednik: ?vdoc=8818&page=1
big_sql: 0.00040698051452637 | sql_other: 0.0034329891204834