NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020768642425537
 
Naslov:Službene publikacije i digitalne knjižnice : magistarski rad / Irena Pilaš
Autor(i):Pilaš, Irena
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Voditelj(i):Saračević, Tefko
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Službene publikacije i državne informacije u velikom su broju prisutne na mrežnim stranicama. Ove informacije nalaze se na Internetu već duži niz godina i bile su jedne od prvih informacija koje su se javljale u cjelovitim oblicima na mreži., postajući na taj način dostupne širokom krugu korisnika. Službene publikacije i državne informacje izrađuju i tiskaju državna tijela i agencije u okviru svoje osnovne djelatnosti a s ciljem informiranja korisnika o svom djelovanju i radu kao osnovnom demokratskom pravu građana na dostupnost informacijama. Posljednjih desetak godina osnivaju se digitalne zbirke pri međunarodnim organizacijama te vladama gotovo svih država u svijetu koje pružaju na uvid sadržaje o njihovom ustroju, strukturama i djelatnostima. Navedeni primjeri digitalnih zbirki koji se istražuju u ovom radu imaju dugu tradiciju u izdavanju službenih publikacija i dostupnosti ovih informacijskih izvora. Svi promatrani sustavi organizirali su mreže depozitarnih knjižnica i informacijskih centara, omogućili online korištenje svojih baza podataka i ustrojile službene pretraživače – kako bi omogućile što širjoj javnosti uvid o svom radu i djelovanju u globalnim okvirima. Veliki dio prostora u radu posvećen je načinima mjeranja i vrednovanja uspješnosti rada digitalnih knjižnica, daje se naglasak na mišljenja autoriteta koji djeluju u tom području i navode se sugestije za evaluaciju i procjenu relevantnosti digitalnih zbirki. Metapodaci su nedvojivi elementi u razvoju digitalnih zbirki jer njihovo poznavanje i kreiranje omogućava pristup i korištenje digitalnih dokumenata. Da bi se mogao pratiti razvoj digitalnih knjižnica trebalo je posvetiti prostor metapodacima i navesti specifičnosti koje su važne za službene publikacije i prikazati njihovo djelovanje. U radu je provedeno istraživanje o dostupnosti službenih publikacija. Da bismo mogli pristupiti istraživanju digitalnih zbirki službenih publikacija i njihovom sadržaju dostupnom na Internetu moralo se sistematično ispitati njihov nastanak, svrha i cilj i vrijeme kada su postale dostupne na Internetu. Svaka od prikazanih digitalnih zbirki ima početke vezane za dugotrajan rad i razvoj depozitarnih knjižnica službenih publikacija pojedine države ili međunarodne organizacije. Prikazuje se način djelovanja depozitarnih knjižničnih sustava službenih publikacija u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Zatim, razvitak depozitarnog knjižničnog sustava međunarodnih organizacija : Ujedinjenih naroda, Svjetske banke, Europske unije i Vijeća Europe. Depozitarne knjižnice koje pohranjuju službene publikacije u nekim zemljama imaju dugu tradiciju djelovanja i osnivaju se u velikom broju pri sveučilišnim i narodnim knjižnicama – s ciljem da su dostupne što većem broju korisnika . Navedene depozitarne knjižnice digitalizirale su svoju građu i izgradile digitalne zbirke. U drugom dijelu, provedeno je istraživanje web stranica s ciljem da se izvrši uvid na odabrana sučelja i istraže elementi dostupni na njima u svrhu valoriziranja navedenih stranica. Promatrale su se službene web stranice međunarodnih organizacija i stranih vlada koje donose informacije o svom radu i djelovanju, i načini pristupanja njihovom sadržaju. Ukupni rezultati provedenog istraživanja potvrdili su pretpostavke navedene u početnom dijelu rada. Postojeće digitalne zbirke obuhvaćene ovim istraživanjem pokazale su se kao ustanove s vrlo otvorenim pravom pristupa i korištenja njhovih sadržaja. Takav stav u skladu je s proklamiranom otvorenosti sustava digitalnih knjižnica, odnosno, otvorenosti i dostupnosti koja se očekuje od elektroničkih izvora informacija. Možemo zaključiti kako su u ovom radu iznesene i analizirane samo neke od mogućih načina analiziranja i promatranja digitalnih zbirki službenih publikacija. Procesi razvoja digitalnih knjižnica i mogući pravci razvoja brzo se mijenjaju ili bar proširuju. Takvih je pravaca mnogo i nije ih moguće obuhvatiti radom ovog opsega i dubine sadržaja . Brze promjene i velike količine novih znanja na području digitalnih knjižnica ukazuju na brojnost izazova i razvojnih procesa koje stoje pred stručnom zajednicom.  
Sažetak (en):
There are many official publications and government information on web sites. They have been available on the internet for a long time and were among the first to be complete on the web, and so accessible to the general public. Availability of information is one of the citizens’ democratic rights, therefore the aim of official publications and information, made and printed by government departments as part of their basic activities, is to inform on governmental activities and actions. In the last decade international institutions and governments of almost all states have established digital collections to present their structure, organisation and activities. The mentioned digital collections examined in this work have a long tradition in publishing official documents and providing availability to sources of information. All the analysed systems have set up networks of depository libraries and information centres, have made possible online use of their databases and have created regular search engines to enable worldwide approach concerning their activities and operations. A great part of this study is dedicated to the means of evaluating the digital libraries and measuring the efficiency of their functioning. The emphasis is placed on the opinion of experts in this field. Suggestions are given for evaluation and assessment of the significance of digital collections. Metadata are inseparable elements in the development of digital collections because their understanding and creating makes it possible to access and use digital documents. To enable observing of the development of digital libraries, it would be necessary to allocate more space to metadata and specify the particularities significant for official publications and to display their operations. In this study a research is conducted about the availability of official publications. To be able to explore the digital collections of official publications and their contents available on the internet, it was necessary to systematically examine their origin, purpose and goal, and the date of their availability on the internet. Creation of each of the reviewed digital collections implies a long-lasting work and development of depository libraries of official publications in a particular state or international organisation. The functioning of depository library systems of official publications in United States of America, Canada and Australia is elaborated in this paper, as well as the development of depository libraries of the United Nations, the World Bank, the European Union and the Council of Europe. The depository libraries where the official publications are kept in some countries have long working tradition and many of them are placed in university, research and public libraries, with the purpose to be available to as much users as possible. The above mentioned depository libraries have digitalised their documents and created digital collections. In the second part of this study a research of the web pages is conducted with the aim to examine particular interfaces and to analyse the available elements for the purpose of valorisation of the mentioned pages. Surveyed are the official web pages of international organisations and foreign governments with information on their operations and activities and with the purpose to determine the ways of accessing their contents. The overall results of the conducted research confirmed the statements mentioned in the first part of this study. The existing digital collections covered by this research reveal themselves as institutions with very open access rights and possibilities to use their contents. Such an attitude is in accordance with the proclaimed openness of the digital libraries system or in other words, with the openness and availability expected from the electronic information resources. In conclusion it is possible to state that in this study are explained and reviewed only some possibilities for analysing and observing digital collections of official publications. The development of digital libraries and the possible course of their development change rapidly or at least expand. Such directions are many and it is not possible to comprehend them in a work of this extent and depth of content. Swift changes and great quantities of new knowledge in the field of digital libraries point out the multitude of challenges and development processes which the professional community faces.  
Brzi preglednik: ?vdoc=8803&page=1
big_sql: 0.00037097930908203 | sql_other: 0.00351881980896