NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021629333496094
 
Naslov:Model organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama : doktorski rad / Tinka Katić
Ostali naslovi:The model of information organization about European printed heritage (1455-1850) in Croatian libraries : doctoral thesis
Autor(i):Katić, Tinka
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Europska tiskana baština, Upravljanje, opis na razini zbirke, Model entitet-odnos, Zbirke starih knjiga, Organizacija informacija, Zaštita i restauracija
Voditelj(i):Willer, Mirna
Datum objave: 2011
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Svrha je rada dobiti što cjelovitiji uvid u korpus europske tiskana baština iz razdoblja 1455.-1850. u hrvatskim knjižničnim zbirkama i načine postupanja njome kako bi se na temelju koncepta cjelovite brige za baštinu na kojem počiva suvremena teorija baštine iznašla najbolja rješenja za učinkovito upravljanje i komuniciranje baštinskih zbirki korisnicima. Pritom se pošlo od činjenice da upravljanje zbirkama starih knjiga uključuje složene procese (identifikacija i evidencija te izgradnja zbirki, bibliografski nadzor, pravna i fizička zaštita) u čijoj se provedbi temeljna pitanja Što? i Kako? neraskidivo vezuju uz pitanje Za koga? sačuvati baštinu. Glavni je cilj rada sustavno prikazati probleme te predložiti model organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama. Kako bi se dobio što cjelovitiji uvid u korpus tiskane baštine u hrvatskim knjižničnim zbirkama, pomoću historijske metode, odnosno pregledom stručne i znanstvene literature, osobito povijesne i kulturološke, prikupljeni su podaci koji su pomogli definiranju problema i istraživačkih pitanja za glavno istraživanje. Glavno je istraživanje provedeno metodom višestruke studije slučaja s ciljem izrade prijedloga modela organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama (zbirkama starih knjiga). Predloženi model zasnovan je na konceptu opis na razini zbirke (Analitički model zbirki i njihovih kataloga) te slijedi metodologiju entitet-odnos (FRBR, FRAD). Utvrđeni su osnovni entiteti i njihovi međusobni odnosi potrebni za opis a) zbirke kao skupa jedinica građe – starih knjiga, b) kataloga kao skupa metapodataka o jedinicama građe okupljenim u zbirci, c) mjesta na kojem su zbirka/katalog smješteni i ustanove koja, temeljem određenih pravila, upravlja mjestom i zbirkom te d) povezivanje zbirki i njihovo virtualno okupljanje u hrvatskom informacijskom okruženju. Funkcionalnost modela određena je postupcima korisnika koji se odnose na pronalaženje, identificiranje i odabir entiteta te dobivanje pristupa jedinici građe.
Sažetak (en):
European printed heritage published in the period from 1455 to 1850, that is, its most representative part – the old book, can be found in all types of libraries, within library, archival and museum communities; however it is most commonly gathered in special collections (special collections of old books), i.e., heritage collections. The state of their development, preservation and presentation for the public is mostly characterized by the institution which they were part of in the past, as well as in the present. Consequently, the old books have come to us in different states of preservation and availability. The aim of this thesis is to provide a thorough overview of the corpus of Croatian library collections, and of the ways in which this corpus is currently being managed in order to, based on the concept of total care for the heritage on which the contemporary theory of cultural heritage is founded, determine the best possible solution of how to manage it today and how to communicate the information about the heritage collections to its users. The starting point of this thesis is the fact that the management of the old book collections comprises of complex processes (identification and evidence, as well as collection development, bibliographic control, legal and physical protection) which once put to work next to raising the basic questions What? and How? become intertwined with to the question For whom? the heritage should be preserved. Heritage management in Croatia is conducted by the management structure based on the objectives of national heritage institutions, as well as on the objectives of the privat owners/holders of the heritage. The review and the analysis of the management of the printed heritage in Croatia show that this management, in/of domicile as well as non-domicile institutions, is frequently inadequate; which causes difficulties, obstructs, and even completely impedes its use by different types of users, primarily scholars and researchers. These problems have been noted at every level of management – national, regional and local, as well as at each stage of technical processing, particularly prominent being the lack of adequate bibliographic control, principally in the domain of creation of the retrospective bibliographies and the union catalogues which are, together with the identification and the registration of collections, especially the less known or utterly unknown ones; a necessary condition for physical and legal preservation of the collection/item of the material; and, finally, the access. In order to overcome the present state, it is necessary to link the mentioned strategies of preservation and of conservation through an efficient system of information organization for management and for the access to collections, in particularly to those which lack or have inadequate bibliographic tools. Therefore, the main goal of the thesis is to propose a model for the description of old book collections which would serve as a basis for the development of the necessary system. The proposed model is designed in accordance with the concept of collection level description  (An Analytical Model of Collections and their Catalogues) and it follows the entity-relationship modeling (FRBR, FRAD). Basic entities and their relationships have been defined, the ones that are necessary for the description of a) collection as a set of bibliographic items – old books, b) catalogue as a set of metadata about items gathered in the collection, c) place at which the collection/catalogue are situated, and agency which, based on certain rules, manages the place and the collection, and d) linking of collections and their virtual gathering in Croatian information environment. The functionality of the model is defined by the user tasks which are retrieval, identification and selection of entities, and obtaining the access to the item. By accepting the concept of the common information landscape, the proposed model could be applied not only in the Croatian library community but also in other related communities, such as archival and museum ones; particularly for the identification and registration of the entire collections of old materials, not only books, at each and every physical or digital location.
Brzi preglednik: ?vdoc=8802&page=1
big_sql: 0.00037384033203125 | sql_other: 0.0036249160766602