NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021519660949707
 
Naslov:Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije : primjer Zagreba : disertacija / Anđelina Svirčić Gotovac
Ostali naslovi:The Influence of Social Actors on Processes of Gentrification and Pauperisation : the Example of Zagreb
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Sociologija
Predmet:Sociologija grada, Teorije, Društvena stratifikacija
Datum objave: 2009
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:174 str. : ilustr., graf. prikazi; 30 cm, application/pdf
Sažetak (hr):
Okvir doktorskog rada i istraživanja je urbana tematika i njene specifične podteme kao što su: urbana obnova, urbana revitalizacija, rekonstrukcija i uređenje te procesi proizišli iz njih kao što su procesi gentrifikacije i pauperizacije urbanog prostora. Urbana obnova s obzirom da započinje prvenstveno kao strategija koja nastoji obnoviti pojedine četvrti i dijelove gradova (stambene i nestambene), zahvaćene propadanjem i starošću, širi je proces od procesa gentrifikacije koji se uglavnom očituje u uređenju atraktivnih središnjih dijelova grada (inner city areas). Oni dijelovi gradova koji nisu doživjeli nikakve oblike urbane rehabilitacije, neovisno o njihovim pozitivnim ili negativnim implikacijama, prepušteni su zapuštenosti i pauperizaciji. Predmet istraživanja odnosi se na procese uređenja i revitalizacije zagrebačkog središta grada na primjeru Cvjetnog trga (Trga Petra Preradovića) u središtu Zagreba. Posebna intencija rada bila je osvijetliti i analizirati ulogu društvenih aktera različitih tipova (ekonomskih, političkih, stručnih i civilnih) uključenih u ove procese, a karakterističnih za hrvatski tranzicijski kontekst društvene zbilje. Za istraživanje su korištene kvalitativne metode, tzv. metoda slučaja (case study), analiza sadržaja i analiza diskursa novinskih članaka te metoda intervjua (dubinskoga). Istraživanje je provedeno od kraja 2006. do početka 2009. godine. Dobivenim rezultatima potvrdilo se početnu hipotezu istraživanja da su današnji procesi prostornog planiranja i urbanizma u Zagrebu od kompleksnih i interdisciplinarnih postali parcijalni, stihijski i nesistematični procesi. Na kraju se specifičnost istraživanih zagrebačkih slučajeva pokušalo uokviriti u širi kontekst hrvatskog društva i povećati znanstvene spoznaje o ovoj problematici.
Sažetak (en):
The theme of this research and doctoral thesis is town planning and more specifically urban renewal, urban revitalization and reconstruction as well as processes of gentrification and pauperization of urban space. Urban renewal which primarily aims at redevelopment of areas and parts of towns (residential and non-residential) affected by years and decay is larger than gentrification which mainly means improvement of attractive inner city areas. Parts of towns which have undergone no urban rehabilitation whatsoever, along with its positive or negative implications, are left to neglect, decay and pauperization. The subject of research is revitalization of the center of Zagreb, examples are the Flower Square (Preradović square) in downtown Zagreb. This work especially wishes to analyse the role of different social actors (economic, political, expert and civil) involved in these processes and characteristic of the social reality in the Croatian transition context. Qualitative methods, the so-called case study, content analysis and discourse analysis of newspaper articles' discourse and in-depth interview have all been used in the research. It was carried out from the end of 2006 until the beginning of 2009. Research results prove the starting hypothesis that spatial planning processes in Zagreb which started as complex and interdisciplinary have turned into partial, random and unsystematic. Finally, the research places specific Zagreb cases into a broader context of the Croatian society and tries to contribute to better scientific understanding of the subject.
Brzi preglednik: ?vdoc=6856&page=1
big_sql: 0.00043201446533203 | sql_other: 0.003654956817627