NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0024330615997314
 
Naslov:Utjecaj tehnologije na izvoznu konkurentnost Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Zoran Aralica
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Ekonomija
Predmet:Konkurentnost, Vanjska trgovina
Voditelj(i):Jurčić, Ljubo
Datum objave: 2007
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Tehnologija u suvremenom vremenu je koncept kojem se pripisuje veliki utjecaj na društveno-ekonomsko okruženje. Tako se na makrorazini analizira povezanost tehnologije s gospodarskim rastom, s zaposlenošću, kao i što predmet analize može biti povezanost između tehnologije i izvozne konkurentnosti. Složenost istraživanja upotpunjuje činjenica da postoji povezanost između tehnoloških aktivnosti i izvozne konkurentnosti na mikrorazini. Doktorska disertacija daje pregled teorijskih modela uz pomoć kojih se analizira položaj tehnologije u teorijama međunarodne razmjene i teoriji međunarodne proizvodnje. Osim toga analizira se industrijska struktura i tehnološke aktivnosti u Hrvatskoj. Zbog ranije navedene složene povezanosti između tehnologije i izvozne konkurentnosti u disertaciji su prikazani empirijski modeli izvozne konkurentnost na makrorazini i na mikrorazini u Hrvatskoj. Pritom je naglasak na analizi uloge tehnologije pri stvaranju izvozne konkurentnosti na makrorazini, kao i što se analizira uloga tehnoloških aktivnosti pri stvaranju konkurentskih prednosti na mikrorazini. Na kraju se u disertaciji analiziraju industrijski programi koji su izravno povezani sa stvaranjem konkurentske prednosti. Disertacija je dokazala da je tehnologija samo jedan od   čimbenika koji ima utjecaja na izvoznu konkurentnost u Hrvatskoj. Izvozna je konkurentnost i pod utjecajem niza drugih   čimbenika i procesa često uvjetovanih izvana, a koji se mogu nazvati i tranzicijskoglobalizacijskim  procesima. Bez obzira što je došlo do povećanja razine tehnologije u posljednjih desetak godina, to nažalost nije imalo utjecaja na povećanje izvozne konkurentnosti u hrvatskom gospodarstvu. Tako je analiza u disertaciji dokazala da je za stvaranje ukupnih konkurentskih prednosti Hrvatske jednako potreban uspjeh u   činiti osnovicu ubrzanog rasta malih i srednjih poduzeća, a što je usko povezano i s konkurentnošću tih poduzeća. vanjskotrgovinskoj razmjeni na tržištima proizvoda koja su tehnološki intenzivna, i na tržištima tehnoloških neintenzivnih proizvoda. Pritom proizvodnja složenijih i/ili jednostavnijih tehnoloških proizvoda može jednako  
Sažetak (en):
Currently, technology presents a concept with a profound influence on socio-economic environment. Therefore, the aim is to analyse the interdependence between the technology and economic growth, employment, as well as the interdependence between the technology and the export competitiveness on a macro level. The complexities of the research are enhanced by the fact that there is interdependence between the technological activities and the export competitiveness on a micro level. The dissertation provides an overview of theoretical models that help to analyze the position of the technology in the theories of international economy as well as the theory of international production. Due to the previously mentioned complex interdependence between the technology and the export competitiveness, the dissertation provides empirical models of export competitiveness on the macro level and the micro level in Croatia. Therein, the emphasis is on the analysis of the role of technology on export competitiveness building on a macro level, as well as the analysis of the role of technological activities on building competitive advantage on a micro level. Finally, the dissertation provides the analyses of industrial programs directly connected with export competitiveness building. The dissertation asserts that the technology is one of factors that influencing export competitiveness in Croatia. Export competitiveness is affected by a series of other factors and processes frequently conditioned by external factors, which could be named transitionalglobalization processes. Regardless of the rise in the technology levels in the last ten years, this has unfortunately had no influence on the rise of export competitiveness in the Croatian economy. Thus the analysis in the dissertation showed that the building of wholesome competitive advantages in Croatia require balanced success in international trade on the markets for technologically intensive products as well as markets for non technologically intensive products. Here the production of technologically intensive and/or nontechnologically intensive products could similarly provide the basis for the high SME growth, which is interlinked with the competitiveness of these companies.
Brzi preglednik: ?vdoc=5849&page=1
big_sql: 0.00041007995605469 | sql_other: 0.0036211013793945