NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020339488983154
 
Naslov:Razvoj Zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu primjenom Conspectus modela : doktorska disertacija / Zagorka Majstorović
Ostali naslovi:Collection development in the university library system using the Conspectus model
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Knjižnične zbirke, Izgradnja, Visokoškolske knjižnice
Voditelj(i):Ivić, Kata
Datum objave: 2009
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
U radu se pošlo od temeljnog problema razvoja zbirki visokoškolskih knjižnica: njihova nepovezanost u sveučilišnom knjižnicnom sustavu, zbirke koje nisu vrednovane i ne zna se informacijska razina kojom podržavaju programe na fakultetu/sveučilištu. Iz toga proizlazi potreba kvalitativnog vrednovanja zbirki koje ukazuje na tekuće nedostatke, prednosti i snage, kao i pogrešku u oblikovanju zbirki. Rad je zasnovan na hipotezama kako će samo kvalitativno vrednovanje ustanoviti sadašnji potencijal zbirke, da je kvalitativno vrednovana zbirka podloga za utvrđivanje njezine specijalizacije i za usklađeni razvoj s drugom ili više zbirki istog predmetnog/znanstvenog područja u sveučilišnom knjižničnom sustavu, te da je za kvalitativno vrednovanje zbirki primjeren Conspectus model (prema IFLA-inim Smjernicama) prilagođen hrvatskim prilikama. U radu se postavio Hrvatski Conspectus model. Prema njemu su se vrednovale Zbirka ekonomske literature Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Zbirka Ekonomskog fakulteta Zagreb. Sinteza rezultata istraživanja u svojoj je ukupnosti dala saznanje s kakvim informacijskim izvorima raspolažu obje zbirke – njihovu informacijsku razinu kojom se podržavaju programi Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, utvrđene su postojeće prednosti i sadašnji potencijal svake zbirke, jezični obuhvat i njihova moguća specijalizacija – ciljana informacijska razina. Rezultati su kvalitativnog vrednovanja zbirki prema Hrvatskom Conspectus modelu podloga za: povezivanje dvije knjižnične zbirke u njihovom usklađenom razvoju, kvalitetnom informiranju zajednice i korisnika o vrednovanim izvorima koji im stoje na raspolaganju, upravljanju informacijskim izvorima u sustavu, te planiranom i racionalnom korištenju proračunskih sredstava. Šira je primjena Hrvatskog Conspectus modela za vrednovanje zbirki drugih znanstvenih područja u sustavu, kao i za usklađivanje izgradnje predmetnih/znanstvenih područja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sve postavljene hipoteze dokazane su kroz provedeno istraživanje. Doprinos je Hrvatskog Conspectus modela u kvalitativnom vrednovanju zbirki: standardizacija u iskazivanju postojećih prednosti i budućih namjera u izgradnji zbirki -boljem razvoju zbirki, omogućuje knjižničarima usavršavanje kroz proces vrednovanja, pomaže razvijanju veza s nastavnim i istraživačkim osobljem na fakultetima, a rezultati vrednovanja zbirke mogu se koristiti u akademskim institucijama za dobivanje akreditacije nekog vanjskog tijela.
Sažetak (en):
The starting point of this paper has been the basic problem of developing academic and university library collections: their lack of connections within the university library system, collections that have not been evaluated and whose informational level at which they support curricula at the university is not known. Therefore, there is the need for qualitative collection evaluation which highlights the current disadvantages, benefits and strengths, as well as the defect in collection development. The paper is based on the hypotheses that the current collection potential can only be determined by qualitative evaluation and that qualitatively evaluated collection is the foundation for establishing its specialization and for harmonized development with another or several collections of the same subject/scientific area in the university library system and that the Conspectus Model (according to IFLA Guidelines for the Collection Policy Using the Conspectus Model) adjusted to the Croatian situation is appropriate for qualitative evaluation of collections. The Croatian Conspectus Model was set in the paper. It was used to evaluate the Collection of the Economics Literature of the National and University Library in Zagreb and the library collection of the Faculty of Economics in Zagreb. The research result synthesis in its totality has provided the knowledge about the kind of information sources available to both collections – their collection intensity which is used to support the curricula of the Faculty of Economics in Zagreb, determining the existing collection strengths and the current collection intensity of every collection, language coverage and its desired collection intensity. The results of qualitative collection evaluation according to the Croatian Conspectus Model are the basis for: connection of two library collections in their harmonized development, highquality informing of the community and users about the evaluated resources they have at their disposal, managing of informational resources in the system, and planned and rational use of budget resources. There is a wider use of the Croatian Conspectus Model for evaluating collections of other scientific areas in the system, as well as for the harmonization of the development of the subject/scientific areas at the National and University Library in Zagreb. All the set hypotheses have been proved through the conducted research. The contribution of the Croatian Conspectus Model is in the qualitative evaluation of the collections: standardization in indicating the existing strengths and the future intentions in the creation of collections – better collection development, allowing librarians training through the evaluation process, helping in the development of connections with the academic and research staff at universities, and the results of the collection evaluation can be used at academic institutions for gaining accreditation by a foreign body.
Brzi preglednik: ?vdoc=4073&page=1
big_sql: 0.00034594535827637 | sql_other: 0.0035560131072998