NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020890235900879
 
Naslov:Priprava hibridnih materijala za prevlake sol-gel procesom : disertacija / Jelena Macan
Ostali naslovi:Sol-gel synthesis of hybrid materials for coating application
Autor(i):Macan, Jelena
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Kompoziti, Organsko-anorganski hibridi, Sinteza, Ultratanki filmovi, Priprava, Nanočestice, Sol-gel postupak, Sinteza
Voditelj(i):Ivanković, Hrvoje
Datum objave: 2006
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Proučavan je utjecaj uvjeta priprave na kemijske reakcije i primjenska svojstva hibridnih materijala na osnovi diglicidil etera bisfenola A (DGEBA) i organski modificiranog silicijskog alkoksida, 3-glicidiloksipropiltrimetoksisilana (GLYMO), uz polioksipropilen-diamin Jeffamine D230 kao umreživalo. Utvrđeno je da do potpune reakcije epoksidnih skupina GLYMO-a dolazi tek uz dvostruku količinu Jeffamina, što rezultira većom čvrstoćom hibrida u staklastom stanju. Povećani udio fleksibilnih oksipropilenskih lanaca u sustavima s dvostrukom količinom Jeffamina rezultira nižim modulom elastičnosti u viskoelastičnom stanju, manjom tvrdoćom i slabijom toplinskom postojanosti umreženih materijala, ali ne utječe na morfologiju hibrida. Nanesene su i ispitane probne hibridne prevlake na čeličnoj podlozi. Kinetika umreživanja hibrida i njihove degradacije u dušiku određivana je izokonverzijskim metodama. Radi poboljšanja primjenskih svojstava, morfologija anorganske faze unutar hibrida kontrolirana je mijenjanjem uvjeta hidrolize GLYMO-a i uvjeta očvršćivanja. Hidroliza i umreživanje GLYMO-a potanko su praćeni radi određivanja povoljnih uvjeta za pripravu hibrida. Hibridi iz hidroliziranog GLYMO-a većinom pokazuju bolja mehanička svojstva, posebice pri kiseloj hidrolizi, pri čemu nastaje vrlo homogena hibridna struktura. Prisutnost klorovodične kiseline koja je poslužila kao katalizator hidrolize negativno utječe na toplinsku postojanost hibrida.
Sažetak (en):
The influence of synthesis parameters on reactions and final properties of organic-inorganic hybrid materials based on diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) and an organically modified silicon alkoxyde, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GLYMO) was investigated. It was found that the double stoichiometric quantity of curing agent, a poly(oxypropylene)diamine Jeffamine D230, was required for a full reaction of epoxy groups of GLYMO, which resulted in a higher strength of hybrids in the glassy state. Conversely, the increased content of flexible oxypropylene chains of Jeffamine leads to a decrease of Young modulus in viscoelastic state, of hardness, and of degradation stability of fully crosslinked materials, but doesn’t influence morphology of hybrids. Hybrid coatings were deposited on steel substrates and characterised. Kinetics of crosslinking of hybrid materials, as well as of their degradation in nitrogen was determined by isoconversional methods. To improve the final properties, morphology of inorganic phase of hybrids was controlled by conditions of hydrolysis and cure. Hydrolysis and crosslinking of GLYMO was thoroughly investigated in order to determine the best conditions for synthesis. Hybrids prepared from hydrolysed GLYMO mostly have better mechanical properties, especially if the hydrolysis was acid catalysed, in which case a very homogeneous hybrid structure was formed. But the presence of hydrochloric acid used as acid catalyst decreases the thermal stability of those hybrids.
Brzi preglednik: ?vdoc=3730&page=1
big_sql: 0.00044798851013184 | sql_other: 0.0034580230712891