NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020599365234375
 
Naslov:Arhiviranje slovenike na internetu : metodološki pristup : doktorska disertacija / Alenka Kavčič-Čolić
Ostali naslovi:Archiving Slovenica on the Internet : methodological approach
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:arhiv weba, trajna pohrana, OAIS
Voditelj(i):Horvat, Aleksandra
Datum objave: 2007
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Godine 2006. u Sloveniji je prihvaćen novi Zakon o obveznom primjerku, koji obuhvaća i mrežnu građu. Narodna i sveučilišna knjižnica (NUK) po svojoj je funkciji prema tom zakonu preuzela najvišu odgovornost za prikupljanje i pohranu elektroničkih publikacija koje su na mreži i dio su slovenskoga kulturnoga naslijeđa. Zato je jednim od njezinih primarnih zadataka postala izgradnja web arhiva. Stoga su ciljevi disertacije: naći optimalan način za prikupljanje i pohranu elektroničkih publikacija koje su objavljene na internetu, prilagoditi različite međunarodne metodologije i izraditi metodologiju za arhiviranje mreže koja bi bila primjerena za NUK te prikazati bitne aspekte arhiviranja slovenskih publikacija na mreži, koji mogu pridonijeti odlučivanju kod odabira optimalnih rješenja. Polazeći od različitih međunarodnih iskustava i prakse, u ovom radu posebnu pozornost autorica daje izgradnji web arhiva. Pritom je analizirana mrežna građa, način na koji njezine karakteristike utječu na odabir metode i strategija njihova prikupljanja. Kvaliteta prikupljene građe ovisi o postojećim alatima za prikupljanje. Predstavljene su različite tipologije interneta, koje se temelje prije svega na sadržaju, formi ili funkcionalnosti jedinica građe, kao alternativne podjele koje donosi genologija interneta. Sagledani su i problemi bibliografske obradbe i autorskoga prava. Veliku pozornost autorica daje kriterijima odabira, koji mogu biti sadržajni, formalni ili tehnički. Vrlo značajan aspekt čine postojeće strategije za dugoročnu pohranu mrežne građe, uključujući i metapodatke kao nosioce dragocjenih informacija za osiguravanje pristupa do mrežne građe u budućnosti. Rezultat je istraživanja sveobuhvatni metodološki model, koji se temelji na referentnom modelu Otvorenoga arhivskoga informacijskoga sustava (OAIS - Open Archival Information System) i koji će biti osnova za uspostavljanje sustava za arhiviranje mrežne građe u NUK-u, a koji je moguće primijeniti i u drugim okruženjima.
Sažetak (en):
In 2006 a new law on legal deposit was passed by the Slovenian Parliament which included web publications too. According to this law, the National and University Library (NUK) was designated as the institution responsible for the collection and long-term preservation of web publications, which are part of Slovenian cultural heritage. As consequence, the development of the web archive became one of its primary tasks. In this regard, the aim of the thesis are the following: to find optimal methods for collecting and preserving web publications; to adjust different international methodologies and create a suitable one for NUK; and last but not least, to present important related aspects of web archiving which could contribute in the decision process concerning optimal solution. Considering various international experiences and practices, special attention to web archive development is given. Specific characteristics of web publications and their influence on the selection of different collection methods and strategies are discussed as well as the possibilities of the existing harvesting tools that could influence the quality of archived materials. Different internet typologies based on the content, form and functionality of web publications are presented. Interesting solutions can be found in the taxonomy, introduced by Internet genre theory. The problems of bibliographic description of web publications and copyright are described. Special emphasis is given to web selection criteria, with reference to the content, form or technical level of web publications. Existing strategies for long-term preservation, including metatada as holders of valuable information for securing access to web contents in the future, are very important. The result of this research is a methodological model based on OAIS (Open Archival Information System) Reference model which will be used for the implementation of NUK's web archiving system. This model will be possible to implement in other environments too.
Brzi preglednik: ?vdoc=3454&page=1
big_sql: 0.00040102005004883 | sql_other: 0.0034840106964111