NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020039081573486
 

Antoljak, Stjepan

(Doboj, 1909 - Zagreb, 1997)

Antoljak, Stjepan
ID: 770
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Antoljak, Stjepan, hrv. povjesničar (Doboj, 29. VIII. 1909. – Zagreb, 2. X. 1997). Diplomirao 1933. i doktorirao 1935. povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je asistent (1934–41) i docent (1941–46). Bio je potom ravnatelj Državnog arhiva u Zadru (1946–52), znanstv. suradnik Državnog arhiva u Rijeci (1953–56), prof. na Filozofskom fakultetu u Skoplju (1956–69), Prištini (1963–69) i Zadru (1969–79). Dopisni član MANU od 1979. Proučavao povijest hrv. i mak. naroda, poglavito srednjovj. razdoblje, a važne prinose ostvario istraživanjem starije hrv. književnosti i povijesti umjetnosti. Priredio zbirku građe iz Državnog arhiva u Zadru Mješovita građa (Miscellanea, I–IV, 1949–52), građu za srednjovj. povijest Hrvata i balkanskih naroda (Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Srednji vijek, 1978), a kao predavač pomoćnih pov. znanosti u Skoplju objavio je na mak. jeziku priručnik Pomoćne povijesne znanosti (Pomoćni istoriski nauki, 1966). Autor je i niza monografskih djela, među kojima se izdvajaju Pregled hrvatske poviesti (1942., 1944., prošireno izdanje 1994. u suradnji s drugim autorima), prvi repetitorij u hrv. pov. znanosti u kojem se kronološki predstavlja povijest hrv. naroda, zatim Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj (1956), sinteza pokreta hrv. seljaštva od sr. vijeka do kraja XIX.,,st, nakon toga »Pacta« ili »Concordia« od 1102. godine (1980), kritička raščlamba sporazuma između 12 hrv. plemena i ug. kralja Kolomana, Hrvatska historiografija do 1918, I–II (1992), pregled razvoja hrv. historiografije od sr. vijeka do poč. XX.,,st., pa Renesansa hrvatske historiografije: dosadašnje, sadašnje i buduće zadaće (1996) i dr. Najvrjednije studije i rasprave iz hrv. povijesti sakupljene su u djelu Hrvati u prošlosti. Izabrani radovi (1992).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Bibliografija:

.

Izvor: Katalog NSK