NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0023379325866699
 

Šidak, Jaroslav

(Beč, 1903 - Zagreb, 1986)

Šidak, Jaroslav
ID: 861
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Jaroslav Šidak, hrv. povjesničar (Beč, 4. I. 1903. − Zagreb, 25. III. 1986.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. diplomirao povijest i geografiju, a 1935. doktorirao povijest. Od 1934. do 1941. bio je prof. u gimnazijama u Senju i Zagrebu, a potom član redakcije Hrvatske enciklopedije u Hrvatskom izdavalačkom bibliografskom zavodu. Od 1943. predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1953–73. redoviti prof. na katedri za opću povijest novoga vijeka, od 1958. voditelj katedre za hrvatsku povijest. God. 1948. osnovao je i do 1985 (uz iznimku 1976–77) uređivao Historijski zbornik. U početcima znanstv. rada bavio se proučavanjem bos. srednjovjekovne povijesti. Posebice je proučavao Crkvu bosansku (Crkva bosanska i problem bogumilstva u Bosni, 1940; Studije o »Crkvi bosanskoj« i bogumilstvu, 1975), a potom ponajviše teme iz hrv. novovjekovne povijesti (pisao je o seljačkoj buni 1573., J. Križaniću, B. A. Krčeliću i krugu oko I. Martinovića, o uroti Zrinskih i Frankapana i razvoju Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu). Osobito se bavio hrv. poviješću XIX. st. te je problematizirao ilirski pokret, razvoj jugosl. ideje u hrv. politici od ilirskoga pokreta do 1914., okolnosti revolucionarne 1848. god. u Hrvatskoj, polit. zbivanja od Bachova apsolutizma (1851−59) do ustanka E. Kvaternika u Rakovici (1871), o J. Draškoviću, Lj. Gaju, I. Mažuraniću, I. Kukuljeviću Sakcinskom, S. Radiću. Dao je zapažene priloge iz povijesti hrv. historiografije. Svojim je pedagoškim i znanstv. radom utjecao na više naraštaja hrv. povjesničara i općenito razvoj hrv. historiografije nakon II. svj. rata. Ostala djela: Povijest hrvatskog naroda g. 1860–1914 (koautor, 1967), Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća (1973), Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848–1849 (1979), Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti (1981), Hrvatski narodni preporod: ilirski pokret (koautor, 1988).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža